Regulamin konkursu

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „UBIERZ SIĘ W KOLOR” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest SUPEŁ STORE Monika Szmidt – Zygmunt,
NIP 8221888123
Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu Instagram marki @supel.store w dniach
30.04 – 07.05.2020r.
Partnerem konkursu jest TADAM Fashion Agency Milena Niebrzydowska,
ul. T. Krępowieckiego 9/226, 01-456 Warszawa, NIP 719 138 09 96
§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności
do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
b) nie jest pracownikiem SUPEŁ STORE Monika Szmidt – Zygmunt
c) nie jest członkiem rodziny pracownika SUPEŁ STORE Monika Szmidt – Zygmunt
d) nie jest pracownikiem TADAM Fashion Agency Milena Niebrzydowska
e) nie jest członkiem rodziny pracownika TADAM Fashion Agency Milena Niebrzydowska

§ 3

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
b) spełnić warunki wzięcia udziału w konkursie:

1. Polubić post konkursowy i dołączyć w komentarzu swoje zdjęcie w kolorowej stylizacji
2. Oznacz koleżankę, która otrzyma bon podarunkowy
3. Udostępnij post konkursowy na Insta Story i oznaczyć @supel.store

c) wyrazić zgodę na wykorzystanie wizerunku przez organizatora konkursu

§ 4

NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie są:
a) Dwa bony na zakupy w sklepie SUPEŁ www.supelstore.com oraz w sklepie stacjonarnym przy ul. Mokotowskiej 48 w Warszawie.

2. Jeden bon możne wykorzystać jedna osoba na jedne zakupy, bony nie sumują się.
3. Uczestnik jest uprawniony do otrzymania tylko jednej Nagrody.

§ 5

PODATEK

1. Nagroda podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Zdobywcy nagród w Konkursie zostaną wyłonieni przez komisję konkursową z pośród wszystkich uczestników, którzy wykonali zadanie konkursowe. Warunkiem przyznania nagrody jest pokwitowanie jej odbioru w formie protokołu przekazania nagrody.

Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz, tj. przesłać jedno zgłoszenie.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. Komisja wybiera wedle wewnętrznych kryteriów zdjęcia wysłane w zgłoszeniu konkursowym powinno być ciekawe, kreatywne i wesołę.

4. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem profilu Instagram. w przeciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć na przesłaną wiadomość w terminie 5 (pięciu) dni od dnia wysłania powiadomienia o przyznaniu nagrody, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
W takiej sytuacji Komisja konkursowa dokona wyboru kolejnej osoby kwalifikującej
się do otrzymania nagrody.
§ 6

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru
tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
2. Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, poinformowania o nagrodzie i przekazania nagrody oraz rozliczenia podatku. Właściciel danych osobowych ma prawo do dostępu do danych osobowych i do ich poprawiania
w siedzibie Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne
do wzięcia udziału w Konkursie.

§ 7

REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu
za pośrednictwem, poczty elektronicznej na adres kontakt@supelstore.com lub w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.
2. O zachowaniu terminu opisanego w punkcie 1. Regulaminu decyduje data nadania reklamacji.
3. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane, co nie pozbawia Uczestnika prawa do poddania sprawy pod rozstrzygniecie Sądu lub w drodze propozycji polubownego załatwienia sprawy, np. w drodze mediacji.
4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację Regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.
5. Skutecznie złożone reklamacje, czyli spełniające założenia punktów 1. oraz 4., będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to
w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację na stronie marki www.supelstore.com.

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora
są uzasadnione.
3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

Zamknij

Zaloguj się

Zamknij

Koszyk (0)

Koszyk jest pusty Brak produktów w koszyku